Hoppa till sidans innehåll

Integritetspolicy


Integritetspolicy för Vreta SoMK

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Vreta Skid- Och Motionsklubb 0rgnr:8 22000-9222, Box 38, 590 70 Ljungsbro  (nedan kallad Vreta SoMK) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Vreta SoMK har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att Vreta SoMK ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Vreta SoMK behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlinsavgifter m.m.). Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering. Hanteringen sker i Svenska Skidförbundets system TA samt i IdrottOnline. Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun. Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 · Hantering av medlemskap i föreningen

 · Föreningsadministration

 • · Deltagande i föreningens träningsverksamhet

 · Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

 · Ansökan om bidrag

 • · Sammanställning av statistik och uppföljning
 • · Utbildningar arrangerade av föreningen
 • · Kontakt med medlem
 • · Besök på vår hemsida

 · Publicering av material på hemsida och sociala medier

 • · Uthyrning av klubbstuga

 Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land. Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet. Ändamål med behandling Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen Avtal

 Föreningsadministration Avtal

Deltagande i föreningens träningsverksamhet Avtal

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet Avtal

 Ansökan om bidrag Rättslig förpliktelse

 Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse

 Utbildningar arrangerade av föreningen Allmänt intresse

 vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke

 Kontakt med föreningen Intresseavvägning

Besök på vår hemsida Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning och ibland samtycke

 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

 Vreta SoMK kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas. Vilka rättigheter har du? Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende Vreta SoMK behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • · Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

 · Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket

 • · Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • · Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • · Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • · Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

 · Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk.

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se. Mer information om hur Vreta SoMK arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter. Om du vill veta mer Har du frågor om Vreta SoMK personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

Uppdaterad: 26 NOV 2019 21:43 Skribent: Jörgen Nybrolin
E-post: Adressen Gömd

Vreta SoMKs sponsorer:

 

jannes_logga_vingar

mme

 

 

Postadress:
Vreta Skid o MK
Box 38
58507 Ljungsbro

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: nicklasgranqvist@gma...